ทำวีซ่าใช้เวลากี่วัน (3)

ทำวีซ่าอังกฤษใช้เวลากี่วัน

ทำวีซ่าอังกฤษใช้เวลากี่วัน

ทำวีซ่าอังกฤษใช้เวลากี่วัน หากคุณต้องการทำวีซ่าอังกฤษอาจจะต้องรอพิจารณาอนุมัติประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยผู้ยื่นขอทำวีซ่าอังกฤษจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตัวเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปด้วย อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าอังกฤษอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลาที่ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ ความซับซ้อนของเอกสารที่ยื่น และประวัติการเดินทางของผู้ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ 

ทำวีซ่าใช้เวลากี่วัน

แต่ถ้าหากผู้ยื่นขอทำวีซ่าอังกฤษต้องการทราบผลเร็วขึ้น สามารถใช้บริการเสริมที่เรียกว่า Premium Service ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นขอทำวีซ่าอังกฤษจะได้รับผลการพิจารณาภายใน 5 วันทำการ

อกสารที่ใช้ในการขอทำวีซ่าอังกฤษ มีดังนี้

  • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  • ใบสมัครคำร้องขอทำวีซ่าอังกฤษ
  • ใบนัดหมาย Appointment ที่ได้จองคิวนัดไว้กับ VFS UK
  • รูปถ่ายขนาด 4×6 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองรายได้
  • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือบุคคลค้ำประกัน
  • หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
  • หลักฐานแสดงการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ใบจองที่พัก

ทำวีซ่าใช้เวลากี่วัน (2)

สำหรับท่านใดที่ไม่ต้องการไปยื่นขอทำวีซ่าอังกฤษด้วยตนเอง สามารถใช้บริการบริษัทที่ให้บริการยื่นวีซ่าอังกฤษแทน ซึ่งบริษัททำวีซ่าอังกฤษจะช่วยให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะทำวีซ่าอังกฤษมากกว่าที่คุณไปทำการยื่นวีซ่าเอง เพราะบริษัทที่รับทำวีซ่าอังกฤษจะช่วยตรวจสอบเอกสารให้คุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่รับทำวีซ่าอังกฤษ Tumvisa เราเป็นผู้ให้บริการทำวีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย และวีซ่าอื่น ๆ ทั่วโลก  

บทความที่เกี่ยวข้อง

สนใจทำวีซ่าติดต่อ

โทร : 083-057-2872 , 092-269-5287 , 098-289-9273

Line ID : @tumvisa

Facebook : m.me/tumvisapage

Tumvisa-รับทำวีซ่าทั่วโลก-ให้คำปรึกษาฟรีตลอด-24-ชั่วโมง