บริการ รับ ฝาก ส่ง สินค้าครบวงจร

แนวคิดของการจัดเก็บสินค้า

แนวคิดการจัดเก็บสินค้า

แนวคิดของการจัดเก็บสินค้า

แนวคิดของการจัดเก็บสินค้า โดย James และ Jerry (1998) ได้กล่าวไว้ในเรื่อง Stock Location Methodology โดยมีการจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้านั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ

1. ระบบการจัดเก็บสินค้าโดยไร้รูปแบบ (Informal System)

เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการบันทึกตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าเข้าไว้ใน ระบบ และสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บสินค้าไว้ตำแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้านั้นจะเป็นผู้ที่รู้ตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้ารวมทั้งจำนวนที่จัดเก็บสินค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดเก็บสินค้านี้เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนสินค้าหรือ SKU น้อย และมีจำนวนตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้าที่น้อยด้วย 

2. ระบบจัดเก็บสินค้าโดยกำหนดตำแหน่งตายตัว (Fixed Location System)

แนวความคิดในการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เป็นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีกล่าวคือ สินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมีตำแหน่งจัดเก็บสินค้าที่กำหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซึ่งการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมีจำนวนสินค้าหรือจำนวน SKU ที่จัดเก็บสินค้าน้อยด้วย โดยจากการศึกษาพบว่าแนวคิดการจัดเก็บสินค้านี้จะมีข้อจำกัดหากเกิดกรณีที่ สินค้านั้นมีการสั่งซื้อเข้ามาทีละมากๆจนเกินจำนวน location ที่กำหนดไว้ของสินค้าชนิดนั้นหรือในกรณีที่สินค้าชนิดนั้นมีการสั่งซื้อเข้า มาน้อยในช่วงเวลานั้น จะทำให้เกิดพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับสินค้าชนิดนั้นว่าง ซึ่งไม่เป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าที่ดี

3. ระบบการจัดเก็บสินค้าโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System)

รูปแบบการจัดเก็บสินค้าโดยใช้รหัสสินค้า (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจัดเก็บสินค้าแบบกำหนดตำแหน่งตายตัว (Fixed Location) โดยข้อแตกต่างนั้นจะอยู่ที่การเก็บแบบใช้รหัสสินค้า นั้นจะมีลำดับการจัดเก็บสินค้าเรียงกันเช่น รหัสสินค้าหมายเลข A123 นั้นจะถูกจัดเก็บสินค้าก่อนรหัสสินค้าหมายเลข B123 เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บสินค้าแบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีความต้องการส่งเข้า และนำออกของรหัสสินค้าที่มีจำนวนคงที่เนื่องจากมีการกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าไว้แล้ว ในการจัดเก็บสินค้าแบบใช้รหัสสินค้านี้ จะทำให้พนักงานรู้ตำแหน่งของสินค้าได้ง่าย

4. ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System)

เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product type) โดยมีการจัดตำแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีกหรือตาม supermarket ทั่วไปที่มีการจัดวางสินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ ตำแหน่งที่ใกล้กัน ซึ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้าแบบนี้จัดอยู่ในแบบ combination system ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าคือมีการเน้นเรื่อง การใช้งานพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากขึ้น และยังง่ายต่อพนักงาน pick สินค้าในการทราบถึงตำแหน่งของสินค้าที่จะต้องไป

5. ระบบการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ได้กำหนดตำแหน่งตายตัว (Random Location System)

เป็นการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ได้กำหนดตำแหน่งตายตัว ทำให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจัดเก็บสินค้าไว้ในตำแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า แต่รูปแบบการจัดเก็บสินค้าแบบนี้จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บสินค้าและติดตาม ข้อมูลของสินค้าว่าจัดเก็บสินค้าอยู่ในตำแหน่งใดโดยต้องมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ ตลอดเวลาด้วย ซึ่งในการจัดเก็บสินค้าแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างคุ้มค่า เพิ่ม การใช้งานพื้นที่จัดเก็บสินค้าและเป็นระบบที่ถือว่ามีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับคลังสินค้าทุกขนาด

6. ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบผสม (Combination System)

เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บสินค้าในข้างต้น โดยตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้านั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรือข้อจำกัดของสินค้า ชนิดนั้น ๆ เช่น หากคลังสินค้านั้นมีสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายหรือสารเคมีต่าง ๆ รวมอยู่กับสินค้าอาหาร ควรแยกการจัดเก็บสินค้าอันตราย และสินค้าเคมีดังกล่าวให้อยู่ห่างจากสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น

สำหรับการจัดเก็บสินค้าทั้ง 6 เเนวคิด ต่างก็มีลักษณะที่เเตกต่างการออกไป ก่อนเราจะทำระบบการจัดเก็บสินค้าเราควรต้องรู้ว่าเราควรจัดเก็บสินค้าเเบบไหน และสิ่งไหนจะคุ้มค่ากับเรามากที่สุด เเม้เเต่ธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่เราก็ต้องรู้หลักของระบบการจัดเก็บสินค้า หวังว่าระบบการจัดเก็บสินค้าทั้ง 6 เเนวคิดจะเป็นประโยชน์นะคะ

หากคุณสนใจ บริษัท KTN develop เรามีบริการรับฝากสินค้า จัดเก็บสินค้า รับจ้างแพ็คกิ้งสินค้า รับฝากและจัดส่งสินค้า ซึ่งเรามีบริการครบวงจร มีความปลอดภัยสูง และมีพนักงานพร้อมดูแล ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาฟรีตลอดเวลา ไม่ว่าจะบริการฝากสินค้า จัดเก็บสินค้า รับจ้างแพ็คกิ้งสินค้า รับฝากและจัดส่งสินค้า เรารับประกันความเสียหายของสินค้า และประหยัด คิดค่าบริการตามจริง

หากคุณสนใจในบริการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ฝากสินค้า รับจ้างแพ็คกิ้งสินค้า จัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้า ทางเราบริการครบวงจร และรับประกันความเสียหาย หากคุณสนใจสามารถสอบถามหรือปรึกษาได้ฟรี !

ติดต่อที่โทร. 02-950-4253

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-335-3642

Line : @KTNDEVELOP

Facebook : www.facebook.com/ktndevelop