โลจิสติกส์ (logistics) คืออะไร นำเข้าสินค้า บริการขนส่งสินค้า นำเข้าสินค้าต่างประเทศ

โลจิสติกส์ (logistics) คืออะไร

โลจิสติกส์ (logistics) คืออะไร

 

 

โลจิสติกส์ (logistics) คืออะไร นำเข้าสินค้า บริการขนส่งสินค้า นำเข้าสินค้า คือระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นต่างๆ ทุกอย่างที่มีการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ สรุปง่ายๆก็คือ ทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับการขนส่ง จะเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมด เป้าหมายของโลจิสติกส์ นั้นเพื่อ ให้ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด ครั้งแรก คำว่าโลจิสติกส์นั้นเกิดขึ้นจากวงการทหาร ที่ต้องมีการลำเลียงเสบียง อาวุธยุทธโธปกรณ์ ต่างๆ รวมถึง กำลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อาจมีการจัดเก็บระยะเวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่น ๆ จึงก่อให้เกิดการโลจิสติกส์ขึ้น แต่ไม่แน่ชัด ว่าเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน แต่คร่าวๆ ประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

การวัดประสิทธิภาพที่เกิดจากการดำเนินการในกิจกรรมโลจิสติกส์

 • ต้นทุนที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์
 • การตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น อัตราการหมุนเวียนสินค้า รอบเวลาในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น
 • ความพึงพอใจของลูกค้า
 • ความพึงพอใจของทีมงาน

กิจกรรมที่สำคัญของโลจิสติกส์มีทั้งหมด 9 ข้อดังนี้

 1. Order management/Customer service คือ การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า
 2. Packaging คือ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า
 3. Material handling คือ การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า
 4. Transportations/Mode of transportations (Domestic & International) คือ การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 5. Warehouse management (Layout, locations, control technology/equipment, facility) คือ การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า
 6. Inventory control systems (Qty)/ material management คือ ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. Supplier management/material management คือ การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา(Supplier) เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
 8. Distribution center/distribution hub คือ การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
 9. Manufacturing/production control คือ ระบบควบคุมการผลิต

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นคือความสำคัญของโลจิสติกส์ตั้งแต่ขบวนการผลิตต้นทางถึงปลายทาง รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งนักธุรกิจหลายท่านยังไม่มี contact การขนส่งสินค้าหรือเครื่องจักร สามารถติดต่อเรา Ultimatelogistics ได้เราเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง นำเข้าสินค้า นำเข้าสินค้ายุโรป นำเข้าสินค้าอิตาลี นำเข้าเครื่องจักรเยอรมัน เป็นต้น รวมถึงบริการขนส่งแบบครบวงจร

 

สนใจติดต่อขนส่งสินค้าได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ

ADDRESS : 18/10 Soi Chan 43 Yaek 26-5, Chan Road Banglo Bangkoriaem Bangkok Thailand 10120

Tel : +66 2672 6626-8

Mobile : +66 8 1700 7970

Fax : +66 2672 6629

Email : utmlog@truemail.co.th